Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

ISU: 3. Ελάχιστες προϋποθέσεις

Σαν πρώτη δοκιμή σας παραθέτουμε απόσπασμα από τους κανονισμούς της ISU  (Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Πατινάζ) και μάλιστα από την τελευταία έκδοση του 2010, μια και η Ε.Ο.ΠΑΓ συνεχίζει να στέλνει  παράνομα Ελληνοαμερικανούς αθλητές σε Grand Prix. Σας παραθέτουμε μεταφρασμένο το εδάφιο 3. Ελάχιστες Προϋποθέσεις, της παραγράφου 6. Ιδιότητα Μελών. Όσοι από εσάς γνωρίζεται Αγγλικά μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στους κανονισμούς της ISU που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας (CONSTITUTION and  GENERAL REGULATIONS 2010 - http://www.isu.org/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,4844-153889-171105-nav-list,00.html)

3. Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη δραστηριότητα των μελών στην οργάνωση και τη διαχείριση των αθλημάτων της ISU, θα απαιτηθούν οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις για την ιδιότητα μέλους της ISU. Επίσης, από καιρό σε καιρό, μπορούν να καθιερωθούν από το Συμβούλιο άλλοι όροι.
α) Μια υποψήφια εθνική ένωση ή ομοσπονδία πρέπει να αποδείξει ότι είχε στην κατοχή της τον έλεγχο των αθλημάτων ως εθνικό οργανωτικό σώμα στη χώρα της για περισσότερο από δύο έτη πριν από την αίτηση της ιδιότητας μέλους.
β) Οι υποψήφιοι, τα προσωρινά μέλη και τα μέλη θα πρέπει να έχουν:
(i) έδρα (γραφεία) στην αντίστοιχη χώρα τους•
(ii) ένα κατάλληλο καταστατικό ή/και κανονισμούς σύμφωνα με εκείνο της ISU•
(iii) σύννομο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο ή σώμα και Προεδρείο•
(iv) θεσπισμένους και δημοσιευμένους κανονισμούς για την τακτική συμπεριφορά των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των αγωνισμάτων•
(v) να έχουν δεχθεί το καταστατικό της ISU και να έχουν ορίσει συγκεκριμένα τους αντίστοιχους κανονισμούς του ότι όλα τα πρόσωπα κάτω από την αρμοδιότητά τους θα δεσμευθούν έναντι του καταστατικού της ISU, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων επ' αυτού, ως όρο της συμμετοχής στη δραστηριότητά τους•
(vi) συμπεριλάβει στους αντίστοιχους κανονισμούς τους κατάλληλους διαδικαστικούς απαραίτητους κανονισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών ελέγχου αντιντόπινγκ της ISU και συγκεκριμένα να οριοθετούν εκείνους τους κανονισμούς, ότι όλα τα πρόσωπα κάτω από την αρμοδιότητά τους θα δεσμευθούν έναντι των αντιντόπινγκ κανονισμών της ISU, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών, ως όρο της συμμετοχής στις δραστηριότητές τους•
(vii) να διεξάγουν εθνικά πρωταθλήματα σε κανονική βάση•
(viii) να διεξάγουν σεμινάρια ή σχολές για την προετοιμασία και κατάρτιση ή/και την εκπαίδευση των υπευθύνων•
(ix) στη χώρα τους μια ή περισσότερες ενεργά λειτουργούσες φυσικές ή τεχνητές αίθουσες παγοδρομίας, επαρκούς μεγέθους για την άσκηση των αντίστοιχων αθλημάτων της ISU.
γ) Επιπλέον ένα προσωρινό μέλος θα πρέπει να διαθέτει, πριν από τη λήξη της διετούς περιόδου, απόδειξη ότι είναι μέλος της Ε.Ο.Ε. της χώρας του με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ολυμπιακού χάρτη, και ότι μια τέτοια αίτηση έχει γίνει αποδεκτή.
δ) Εάν όμως η Ε.Ο.Ε. δεν εγκρίνει την ιδιότητα του μέλους σε ένα προσωρινό μέλος (της ISU) ή αποτύχει να συνεχίσει να το συνυπολογίζει ως μέλος της Ε.Ο.Ε., το Συμβούλιο (της ISU) μπορεί εντούτοις να χορηγήσει την πλήρη ιδιότητα μέλους στο προσωρινό μέλος ή να διατηρήσει το αντίστοιχο μέλος ως μέλος «καλή τη πίστη», και με την διακριτική του ευχέρεια μπορεί να προαγάγει, αναφέροντας την έλλειψη αυτή του συνυπολογισμού της Ε.Ο.Ε. στη Δ.Ο.Ε. για τις κατάλληλες ενέργειες.
ε) Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ελαχίστων προϋποθέσεων, με την δική του πρωτοβουλία το Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του, να εξαιρέσει οποιονδήποτε όρο που εκφράζεται στα υποεδάφια (vii), (viii) και (ix) του παραπάνω εδαφίου β), όταν το επιτρέπουν οι ιδιάζουσες περιστάσεις ή προς αποφυγή προβλημάτων. Κατά την εξαίρεση οποιουδήποτε όρου, το Συμβούλιο θα δηλώσει μια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο προσωρινός εξαιρούμενος όρος(οι) θα πρέπει να διευθετηθεί(ουν) για να συνεχιστεί η «καλή τη πίστη» σχέση με την ISU. Τέτοια περίοδος δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με ορισμένους όρους, μπορεί επίσης να αποφασίσει να μειώσει ή να ακυρώσει πλήρως οποιαδήποτε επιχορήγηση ISU που ειδάλλως γίνεται στα μέλη.
στ) Εάν η ISU ενημερωθεί για την μη ομαλή λειτουργία στα εσωτερικά ενός μέλους, όπως πληροφορίες αμφισβήτησης σχετικά με τη νόμιμη ηγεσία του (Πρόεδρος, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικός Γραμματέας κ.λπ.) ή εάν υπάρξει διάσπαση της ομοσπονδίας, τότε η ISU θα στηριχθεί γενικά στις πληροφορίες που θα λάβει από την Ε.Ο.Ε. της χώρας. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την αυτονομία της ISU και της ευθύνης του Συμβουλίου της στο να προσδιορίσει και να αναγνωρίσει τα κατάλληλα μέλη, το Συμβούλιο μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα και με άλλες πληροφορίες και αποδείξεις. Σε περίπτωση που μία υπόθεση έχει πάρει την δικαστική οδό, η ISU συνήθως δεν δέχεται οποιαδήποτε αλλαγή, έως ότου αποφανθούν τα αρμόδια δικαστήρια.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Η «Αντίσταση στη Διαφθορά των Παγοδρομιών» προσεχώς σε 9 γλώσσες!

Η «Αντίσταση στη Διαφθορά των Παγοδρομιών» αποφάσισε να συνεχίσει το έργο της, δηλαδή την πληροφόρηση του κοινού που ασχολείται ή ενδιαφέρεται για τα αθλήματα των παγοδρομιών, από εδώ και στο εξής, παραθέτοντας και πληροφορίες των ελαχίστων προϋποθέσεων που απαιτούνται, ώστε να υπάρχει μία ομοσπονδία, να λειτουργεί νόμιμα και να διαθέτει διεθνή αναγνώριση. Έτσι παραθέτοντας σιγά - σιγά τα αντίστοιχα αποσπάσματα των κανονισμών π.χ. της IIHF (Διεθνής Ομοσπονδία Χόκεϋ επί Πάγου) και της ΙSU (Διεθνής Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Πατινάζ, Χορού στον Πάγο, και Δρόμων Ταχύτητας), θα δούμε, πως η Ε.Ο.ΠΑΓ. έχει καταστρατηγήσει κάθε νομοθεσία, όλους τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της,  σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αλλά και τους διεθνείς κανονισμούς. Μία ομοσπονδία όταν έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, θα πρέπει να το πράττει τίμια. Στην περίπτωση της Ε.Ο.ΠΑΓ., έχουν εξαπατηθεί τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και όλες οι αντίστοιχες Διεθνείς Ομοσπονδίες.
Εμείς θα συνεχίσουμε, δημοσιεύοντας τα στοιχεία που μας έχουν κατατεθεί, ακόμα και από το εξωτερικό, ενώ ως συνήθως, η χώρα μας για άλλη μία φορά θα γελοιοποιηθεί. Μήπως όμως έτσι αρχίσουμε να διορθωνόμαστε, ή να μάθουμε να είμαστε τίμιοι; Δεν μπορεί να παραμένουμε πάντα στο περιθώριο της Ευρώπης, γνωστοί ως κλέφτες, λωποδύτες και απατεώνες. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι, ότι η Ε.Ο.ΠΑΓ. ΔΕΝ  διαθέτει ιστοσελίδα όπως όλες οι άλλες ομοσπονδίες, ή αντίστοιχες διεθνείς, εγχώριες ή εθνικές ομοσπονδίες άλλων χωρών. Όλοι οι κανονισμοί των Διεθνών Ομοσπονδιών σε όλα τα κράτη, βρίσκονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Εθνικών Ομοσπονδιών, διαθέσιμοι σε κρατικούς φορείς, στο κοινό και στους αθλητές, και στα Αγγλικά, και μεταφρασμένα. Παντού ΕΚΤΩΣ από την Ε.Ο.ΠΑΓ.
Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο της σελίδας θα διατίθεται και σε άλλες γλώσσες. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με ομοσπονδίες παγοδρομιών, άλλων χωρών και έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια για τη προσπάθεια μας αυτή, της «Αντίστασης στη Διαφθορά των Παγοδρομιών» και του αγώνα μας για την κάθαρση, καθότι ΟΛΟΙ  γνωρίζουν πλέον την υπόθεση και απορούν με την απραγία της Ελληνικής Αθλητικής Ηγεσίας, αλλά και της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εθελοντές, που μεταφράζουν το blog μας, σε 9 (εννέα) διαφορετικές γλώσσες! Αυτό σημαίνει, ότι σε λίγο καιρό το παρόν blog, θα έχει αναγνώστες απ’ όλο το κόσμο και τότε ΙΣΩΣ  να γίνει μεγαλύτερη η πίεση που θα εξασκήσουμε και ν’ αλλάξει κάτι προς το καλύτερο!
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και αναγνώστες για την πλειάδα των e-mails, τις άκρως ενδιαφέρουσες πληροφορίες και το πάσης φύσεως αποδεικτικό υλικό και στοιχεία, που μας στέλνουν, για την υποστήριξη του έργου μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την πάταξη του καθεστώτος ασυδοσίας που επικρατεί στην Ε.Ο.ΠΑΓ.

Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Απάτες Διεθνούς Βεληνεκούς

Ο «άρχων του πάγου» που ως Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ. εκπροσωπεί την χώρα μας, εδώ και 26 χρόνια στο διεθνές αθλητικό στερέωμα, στα αθλήματα των Παγοδρομιών, δεν εξαπατά μονάχα και μάλιστα κατά κόρων την Ελληνική Πολιτεία, για προσωπικό του όφελος, εις βάρος των αθλητών και των αθλουμένων της χώρας, αλλά και τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, στις οποίες είναι μέλος η Ε.Ο.ΠΑΓ.
Στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Χόκεϋ επί Πάγου (I.I.H.F.) για παράδειγμα (http://www.iihf.com/iihf-home/countries/greece.html), για να «νομιμοποιήσει» την παρουσία και την ύπαρξη της Ε.Ο.ΠΑΓ., δηλώνει ευθαρσώς, ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα κλειστό παγοδρόμιο ολυμπιακών διαστάσεων (60 Χ 30 μέτρα) και δύο ανοικτά αθλητικά παγοδρόμια, στις ίδιες διαστάσεις, όταν η χώρα μας δεν διαθέτει κανένα, είτε κλειστό, είτε ανοικτό. Ακόμη και τα προσωρινά «χριστουγεννιάτικα» παγοδρόμια που ανοίγουν κυρίως για λόγους επιχειρηματικούς, ασφαλώς και δεν είναι αθλητικά, αλλά παγοδρόμια διασκέδασης κοινού, διότι είναι πολύ μικρότερα από το επιτρεπτό αγωνιστικό μέγεθος (60 Χ 30 μέτρα μάξιμουμ έως 56 Χ 26 μέτρα μίνιμουμ) και δεν πληρούν καμία προϋπόθεση τόσο του καταστατικού της Διεθνούς Ομοσπονδίας, όσο και του Ελληνικού Αθλητικού Νόμου 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα (π.χ. άρθρο 56Α). 
Πλασματικός και απόλυτα αυθαίρετος είναι επίσης ο αριθμός των αθλητών που δηλώνει ότι ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα: 457 άνδρες, 63 γυναίκες και 76 παιδιά, ήτοι σύνολο 596 αθλητές.
Δηλώσεις τέτοιου τύπου, ξεπερνούν ακόμη και τις φανταστικές διηγήσεις του «βαρόνου Μινχάουζεν» και μας κάνουν ν’ αναρωτηθούμε, πόσο μακριά θα πάει ακόμα αυτή η «βαλίτσα»…

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

Νέα Διοίκηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει την απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργου Νικητιάδη, με την οποία ορίζεται νέα  διοίκηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΜΕΛΗ: ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΥΧΙΟ ΑΣΟΕ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ), ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ), ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΡΤΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΧΑΛΒΑΤΖΗ – ΚΟΥΤΑΛΑ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ), ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ), ΔΡΥΜΩΝΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ), ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ), ΜΠΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΓΑ).

Επίσης ορίζονται: 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ).
ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΤ. Δ/ΝΤΗΣ: ΑΞΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ).

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

«Χρήστος κερνάει, Χρήστος πίνει»

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Ομοσπονδίας και του Παγοδρομικού Κέντρου Αθηνών Α.Ε., το οποίο υποτίθεται ότι συντάχθηκε στις 21.12.2009, ημέρα που αποχώρησαν 16 σωματεία από την Ε.Ο.ΠΑΓ., ως αντίδραση στις προσωπικές επιχειρηματικές βλέψεις του Προέδρου της, και επικυρώθηκε πολύ αργότερα (19.01.2010) από την Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, παρατηρούμε ότι είναι μία απλή αντιγραφή της προσφοράς της 15.12.2009.
Σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό φυσιολογικά αναγράφονται συγκεκριμένοι όροι, που διέπουν τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συμβεβλημένων μερών. Στο παρόν όμως, οι σχέσεις αυτές παραμένουν εσκεμμένα αδιευκρίνιστες και απροσδιόριστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φράση: «Η Μισθώτρια (Ε.Ο.ΠΑΓ.) έχει υποχρέωση να χορηγήσει οποιεσδήποτε συνηγορίες για την άδεια λειτουργίας του παγοδρομίου, να εκδώσει τις αναγκαίες άδειες αγώνων εάν και εφόσον γίνουν, και στην περίπτωση αυτή που γίνουν αγώνες θα επιβαρυνθεί το λειτουργικό κόστος κατά αποκοπή».
Υποχρεούται λοιπόν η Ε.Ο.ΠΑΓ. να συνηγορήσει για την άδεια λειτουργίας του Παγοδρομίου και να εκδώσει τις «αναγκαίες» άδειες αγώνων. Βάσει του άρθρου 56Α του αθλητικού νόμου 2725/1999 και όπως αυτός τροποποιήθηκε, την συγκεκριμένη άδεια αγώνων την εκδίδει η Περιφέρεια και όχι η ομοσπονδία, μετά από επιτόπιο έλεγχο του αθλητικού χώρου, για την ασφάλεια τόσο των αθλητών όσο και των θεατών. Κάθε έκδοση αδείας για Παγοδρόμιο, όπως αυτό στο Athens Heart, αν πράγματι έχει εκδοθεί – που επιτρέψτε μας ν’ αμφιβάλουμε γι’ αυτό – πρέπει να θεωρηθεί εγκληματική ενέργεια εις βάρος της ασφάλειας τόσο των αθλητών, όσο και κυρίως των θεατών.
Φράσεις όπως: «…στην περίπτωση αυτή που γίνουν αγώνες θα επιβαρυνθεί (η Ε.Ο.ΠΑΓ.) το λειτουργικό κόστος κατά αποκοπή», είναι παντελώς απροσδιόριστες και επιτρέπουν τελικά στο ένα από τα δύο μέρη και στην συγκεκριμένη περίπτωση στην ανώνυμη ιδιωτική επιχείρηση, εκ των υστέρων να προσδιορίσει εις βάρος της Ε.Ο.ΠΑΓ. τις τιμές κατά βούληση. Καμία αθλητική ομοσπονδία, αλλά και καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν θα υπέγραφε τέτοιο ασαφές συμφωνητικό. Μόνον ο «άρχων του πάγου» έχει το θράσος να προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνητικού, και μάλιστα χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο, Σωματεία και αθλητές.

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Προσφορά με έμπνευση

Στη προσφορά χρήσης παγοπίστας στο Εμπορικό Κέντρο Athens Heart που υποτίθεται ότι «εστάλη» στην ομοσπονδία στις 15.12.2009, σας παραθέτουμε τους όρους της, που ήταν τόσο δελεαστική που η ομοσπονδία δεν είχε άλλη επιλογή, από το να συμφωνήσει ομόφωνα και με «κλειστά τα μάτια»:
Προκειμένου να έχουμε την άμεση συνεργασία, σας προσφέρουμε τα εξής:
1. Η χρέωση των αθλητών σας με δελτίο αθλητού που θα χρησιμοποιούν τα δικά σας παγοπέδιλα, θα είναι €5 αντί €10 που θα είναι η κανονική μας τιμή και €12 που χρεώνουν άλλα παγοδρόμια.

Ο συντάκτης της προσφοράς δεν γνωρίζει ότι οι αθλητές χρησιμοποιούν δικά τους παγοπέδιλα και δεν υπάρχει ούτε ένας αθλητής που να χρησιμοποιεί πλαστικά παγοπέδιλα διασκέδασης -  κοινού; Γιατί άραγε η ιδιωτική επιχείρηση δεν ενοικιάζει τα δικά της παγοπέδιλα στο κοινό, όπως κάνουν όλα τα άλλα παγοδρόμια και χρησιμοποιεί αυτά που υποχρέωσε το 2008 να αγοράσει η Ομοσπονδία; Ποια η υλικοτεχνική υποδομή τέλος πάντων που προσφέρει αυτή η εταιρεία, όταν ενοικιάζει στην ομοσπονδία ακόμα και τα ίδια της τα παγοπέδιλα;
2. Από 21.12.2009 έως 31.12.2009, θα είναι δωρεάν η χρήση της πίστας για τους αθλητές σας και τις ομάδες.
Οι αθλητές που ξέρουν να κάνουν πατινάζ, αποτελούν «κράχτη» για κάθε παγοδρόμιο. Η δωρεάν χρήση της πίστας γίνεται για ευνόητους λόγους διαφήμισης του ιδιωτικού παγοδρομίου, και για να προσελκύσει τους ήδη λιγοστούς απομείναντες αθλητές.
3. Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31.03.2010 και εφόσον επιθυμείτε, θα υπάρξει αυτόματη παράταση μέχρι 15.05.2010.
Άραγε ποιον ρωτά ο συντάκτης; Τον εαυτό του; Μα είναι δυνατόν να αρνηθεί ο «άρχων του πάγου» την δική του προσφορά;
4. Για τις ομάδες σας, δεν θα χρεώνουμε τη χρήση του μηχανήματος λείανσης πάγου.
Ούτως ή άλλως ο πάγος λειαίνεται μετά την χρήση του από το κοινό. Θα ήταν ακατάλληλος για προπονήσεις, όσο και αγώνες. Άλλωστε είναι υποχρέωση της εταιρείας να προσφέρει λείο πάγο.
5. Για τους αθλητές σας του Καλλιτεχνικού, θα παρέχεται χρήση πίστας 2 ώρες ημερησίως, Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 – 13:00, δηλ. 22 προπονήσεις τον μήνα, με χρέωση μόνο €300 (πλέον ΦΠΑ) το 2ωρο, ανεξαρτήτως αριθμού αθλουμένων.
Η κερδοσκοπία έχει και τα όριά της!!! Τις ώρες αυτές όλοι οι αθλητές βρίσκονται είτε στα σχολεία είτε στις εργασίες τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει η ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να πατήσει άνθρωπος στο παγοδρόμιο στις νεκρές ώρες, 300,00 € το δίωρο πλέον το ΦΠΑ.
6. Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή, για την εθνική ομάδα Χόκεϋ, διατίθεται η πίστα 23:00 – 00:30, και κάθε Σάββατο και Κυριακή 09:00 – 10:30, δηλ. 22 προπονήσεις τον μήνα, με κόστος € 200 (πλέον ΦΠΑ) ανά προπόνηση.
Οι ώρες αυτές είναι νεκρές, και όπως στην παράγραφο 5, αποτελεί στυγνή εκμετάλλευση εις βάρος της Ομοσπονδίας.
7. Θα δεχόμαστε τους προπονητές σας και δεν θα χρεώνουμε μαθήματα, παρά μόνο τη χρέωση εισόδου.
Η Ομοσπονδία διέθετε μόνον μία προπονήτρια, την κα. Emilia Pramova, γεγονός που ασφαλώς γνώριζε ο συντάκτης της προσφοράς και πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ.
8. Εφόσον τοποθετηθεί η τέντα για να μπορούν να προπονούνται χωρίς διακοπή και με ιδανικές συνθήκες οι αθλητές σας, θα υπάρξει επιβάρυνση 15% στο σύνολο κάθε μήνα.
Δηλαδή χωρίς τέντα θα υπήρχαν διακοπές; Η ιδιωτική εταιρεία τοποθετεί τέντα, για να εξασφαλίσει ιδανικές ταμειακές συνθήκες και όχι ιδανικές συνθήκες για τους αθλητές της ομοσπονδίας, οι οποίες δεν προσφέρονται με μια τέντα. Ας κάνουμε όμως κάποιες μαθηματικές πράξεις: 6.600 € οι 22 ώρες του καλλιτεχνικού + 4.400 € οι 22 ώρες του χόκεϋ επί πάγου = 11.000 € + 1.650 € τα 15% αύξηση ανά μήνα = 12.650 €, που υποχρεούται να πληρώσει η ομοσπονδία για την κάλυψη των νεκρών ωρών του παγοδρομίου + τον ΦΠΑ και την αφόρητη ταλαιπωρία όλων των αθλητών, ανεξαρτήτως αθλήματος, που οι περισσότεροι εφόσον δεν μπορούν να παραβρίσκονται στο παγοδρόμιο στις παραπάνω οριζόμενες ώρες, υποχρεώνονται να πληρώσουν εισιτήριο.
9. Δεχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε και οτιδήποτε άλλο υλικό κρίνετε αναγκαίο για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των αθλητών σας.
Δηλαδή εάν δεν δέχονταν να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε άλλο υλικό, τότε θα διεξάγονταν π.χ. το «Πρωτάθλημα» του χόκεϋ επί πάγου, χωρίς τέρματα, μπαστούνια και πακ.
10. Θα επιτρέπουμε τις εγγραφές αθλητών για τα σωματεία σας ακόμη και από τους δικούς μας πελάτες.
Τι ευγενική κίνηση εκ μέρους της ανωνύμου ιδιωτικής επιχείρησης!! Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να απαντήσει στο παιδάκι που θέλει να γραφτεί σε κάποιο σωματείο, «όχι, απαγορεύεται, διότι είσαι πελάτης μας».
11. Στην περίπτωση που θέλετε να κλείσετε το χώρο για αγώνες, θα γίνεται κατ’ αποκοπή ιδιαίτερη συμφωνία για τις ώρες χρήσης.
Μάλλον ο συντάκτης της προσφοράς δεν έχει καταλάβει ακόμη την πραγματική σημασία και έννοια της λέξεως προσφορά. Σε 11 παραγράφους διαβάζουμε μονάχα αυτά που ζητά η ιδιωτική επιχείρηση από την ομοσπονδία και τίποτα που να προσφέρει ουσιαστικά. Μα πόσες συμφωνίες θα πρέπει να γίνουν επιπρόσθετα, για να μπορέσει η ομοσπονδία να καταλάβει πόσα τελικά πρέπει να πληρώσει για την χρήση του «τσαντιριού» στο Athens Heart;
Η προσφορά κλείνει με έναν καθόλα εμπνευσμένο επίλογο: «Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας είναι αντικειμενική (;;;) και θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας (;;;), όχι μόνο γιατί θα είναι το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο (;;;) παγοδρόμιο, αλλά και διότι θα έχετε τις ιδανικές συνθήκες προετοιμασίας (;;;)».

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Ο γέρος γάιδαρος περπατησιά δεν αλλάζει

Παρά τις πολυάριθμες αναρτήσεις στο παρόν blog, την κατακραυγή γονέων και αθλητών, όσο και των καταγγελιών που έχουν γίνει από μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας για τις αλχημείες του «παγοδρόμου», αυτός απτόητος συνεχίζει το καταστροφικό του έργο, ακολουθώντας το γνωμικό «γέρος γάιδαρος περπατησιά δεν αλλάζει».
Τα επίσημα εθνικά αποτελέσματα για το έτος 2009 – 2010 εκδόθηκαν από την Διεθνή Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Πατινάζ και Δρόμων Ταχύτητας (I.S.U. – Communication 1626, National Results 2009 - 2010) πριν από λίγες μέρες, τον Ιούλιο του 2010. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αναφέρεται στο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στα Άνω Λιόσια τον Ιούνιο του 2009.

LADIES
1. Georgia Glastris
2. Maria Papasotiriou
3. Maria Tsakiris
4. Isabella Schuster
5. Katerina Papanikolaou
Η αθλήτρια Γεωργία Γλαστρή, δεν μετείχε στο Πρωτάθλημα, βγήκε όμως πρωταθλήτρια. Η πρωταθλήτρια Μαρία Παπασωτηρίου, που μας επισκέφτηκε από τις Η.Π.Α. για να συμμετάσχει και βγήκε πρώτη, κατακτά στην επίσημη αναφορά της χώρας μας μονάχα την δεύτερη θέση. Οι αθλήτριες Μαρία Τσακίρη και Isabella Schuster, ναι μεν έλαβαν μέρος, αλλά στην κατηγορία Junior και όχι Ladies. Η Κατερίνα Παπανικολάου, αν και δεύτερη στο Πρωτάθλημα, εδώ απλά μπαίνει στην πέμπτη θέση.
Η επίσημη κατάταξη των Πρωταθλημάτων που έλαβε η Γ.Γ.Α. έχει ως εξής:

LADIES
1. Μαρία Παπασωτηρίου
2. Κατερίνα Παπανικολάου
3. Άρτεμις Κοκκοράκη
4. Κατερίνα Ράιχαρτ

JUNIOR LADIES
1. Μαρία Τσακίρη
2. Ισαβέλλα Σούστερ
3. Δήμητρα Τσιταμπάνη
4. Ανίτα Δεμίρη

Για άλλη μία φορά λοιπόν, άλλοι αθλητές έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα και άλλοι απαρτίζουν την κατάταξη της χώρας μας στην Διεθνή Ομοσπονδία. Μια πρακτική που είναι παράνομη,  κατακριτέα, και πάνω απ’ όλα άδικη για τους αθλητές. Επειδή αυτή η τακτική του «ιθύνοντα νου» όλων αυτών των αδικιών τείνει να γίνει πάγια, πρέπει επιτέλους κάποιος να τον σταματήσει. Για τον λόγο αυτό, ξεκινάμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να ενημερωθούν τόσο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όσο και η Διεθνής Ομοσπονδία I.S.U.

Πλαστογραφικά Μαγειρέματα

Το 2008 διεξήχθησαν τα «Πανελλήνια Πρωταθλήματα», ως γνωστόν, στο προσωρινό παγοδρόμιο στον ανοιχτό χώρο – parking, έναντι από τα τένις του Ο.Α.Κ.Α., σε οικόπεδο του Δήμου Αμαρουσίου. Μετά τη λήξη τους, αποξηλώθηκε και όπως ήταν αναμενόμενο η Ε.Ο.ΠΑΓ. θα έπρεπε να βρει μία λύση στη φύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων, δηλαδή τα 500 ζευγάρια παγοπέδιλα «διασκέδασης», που είχε υποχρεωθεί με «ανωτέρα βία» να αγοράσει (ώστε να μπορεί η «φίλα προσκείμενη» Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε. να τα ενοικιάσει στους πελάτες – επισκέπτες της προς 10,00 €, εφόσον δεν διέθετε η ίδια δικά της), καλώδια ρεύματος και πίνακες, δύο τέρματα χόκεϋ επί πάγου, καθώς και τις περιμετρικές μπάρες ασφαλείας που της είχαν παραχωρηθεί δωρεάν από το Σ.Ε.Φ.
Η «μειοδότρια» εταιρεία απέστειλε στις 19.02.2008 πρόσθετη προσφορά στην Ε.Ο.ΠΑΓ. όπου αναλαμβάνει δωρεάν την φύλαξη ολόκληρης της υλικοτεχνικής υποδομής, μέχρι να επανεγκαταστήσει η ομοσπονδία νέο προσωρινό παγοδρόμιο.  Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το «μονομελές» Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. και όλα φορτώθηκαν σε containers που ενοικίαζε η ιδιωτική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Χρειάσθηκε πρόσθετη ενοικίαση δύο containers, για να χωρέσουν την υλικοτεχνική υποδομή της Ε.Ο.ΠΑΓ., έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των ενοικιαζόμενων από την Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών containers να ανέλθει από τα 10 στα 12. Συνεπώς και σύμφωνα με την πρόσθετη προσφορά της 19.02.2008 το κόστος ενοικίασης και φύλαξης των containers θα έπρεπε να επιβαρύνει το Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε. Όμως ήδη τον Σεπτέμβριο του 2009 ο ισχυρός «άντρας» της ομοσπονδίας, άλλαξε γνώμη και αποφάσισε - προς όφελος της ιδιωτικής του επιχείρησης - ότι τα έξοδα του έτους 2009 θα έπρεπε να τα χρεωθεί η Ε.Ο.ΠΑΓ. Για να το επιτύχει αυτό, έκανε το εξής απλό: αντικατέστησε το έγγραφο της πρόσθετης προσφοράς μ’ ένα ίδιο, στο οποίο είχε κάνει δύο προσθήκες: ότι δήθεν το Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών είχε συμφωνηθεί ν’ αναλάβει όλα τα έξοδα μέχρι και τις 31.12.2008 και ότι τα έξοδα μεταφοράς των containers επίσης θα επιβάρυναν την Ε.Ο.ΠΑΓ.
Μετά απ’ αυτό το «ταχυδακτυλουργικό τρυκ» συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο, στην διάρκεια του οποίου παρουσίασε το πλαστό έγγραφο, απαίτησε και πέτυχε την πληρωμή των εξόδων ενοικίασης και φύλαξης των έξη εν συνόλω 12 container από 01.01.2009  έως 31.12.2009, ασχέτως εάν τα container με το υλικό της Ε.Ο.ΠΑΓ. ήσαν μόνο δύο. Όλα τα container είχαν μεταφερθεί ήδη από τον Μάιο του 2009 και φυλάσσονταν πλέον στον ανοιχτό χώρο – parking του ολυμπιακού κέντρου πάλης στα Άνω Λιόσια. Δηλαδή όταν έκλεισε το Παγοδρόμιο των Άνω Λιοσίων, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ. «βάπτισε» τα 10 containers της ιδιωτικής επιχείρησής του «Ομοσπονδιακά» και πέτυχε να φυλάσσονται και αυτά δωρεάν στον ίδιο χώρο.
Εν κατακλείδι ο «νταής του πάγου»: α) αντικατέστησε παράνομα την αρχική πρόσθετη προσφορά με πλαστή, ορίζοντας ημερομηνία λήξης την 31.12.2008, β) «φόρτωσε» στην Ε.Ο.ΠΑΓ. όλα τα έξοδα μεταφοράς, γ) εξαπάτησε με το πλαστό έγγραφο τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ., δ) μετέφερε με χρήματα της Ομοσπονδίας και τα 10 container της ιδιωτικής του επιχείρησης στα Άνω Λιόσια, και ε) έβαλε την Ε.Ο.ΠΑΓ. να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς, φύλαξης και ενοικίασης έξι container αντί για δύο.

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Με ξένα κόλλυβα Μνημόσυνο

Ο «άρχοντας του πάγου» είναι αδιαμφισβήτητα υποψήφιος για το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «από πού να τον πιάσεις και να μη λερωθείς».
Ως ιδιοκτήτης του «Παγοδρομικού Κέντρου Αθηνών Α.Ε.» και χρησιμοποιώντας το όνομα του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ιδιωτικής επιχείρησης, έκλεισε επικερδή εμπορική συμφωνία με τον εαυτό του, ως Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ. για την χρήση παγοπίστας στο εμπορικό κέντρο «Athens Heart».
Το πρώτο καταπληκτικό στοιχείο αυτής της συμφωνίας αποτελεί η διεύθυνση του «Παγοδρομικού Κέντρου Αθηνών Α.Ε.» και της Ε.Ο.ΠΑΓ. η οποία είναι η ίδια: Ακακιών 52, Πολύδροσο – Αμαρουσίου! Φαίνεται λοιπόν ότι μια πόρτα τους χωρίζει, και ασφαλώς η γειτονία τους αυτή δεν ανήκει στα πλαίσια της νομιμότητας.
Στην προσφορά του «Παγοδρομικού Κέντρου Αθηνών Α.Ε.» της 15.12.2009 αναγράφεται το εξής: «Μετά από συνεννοήσεις και απαίτηση των αθλητών σας και του προέδρου της Ομοσπονδίας, δεχόμαστε να μην βάλουμε τις δικές μας περιμετρικές μπάρες αλλά τις μπάρες τις Ομοσπονδίας για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των αθλητών σας (για οποιαδήποτε άλλη χρήση, οι μπάρες που χρησιμοποιούμε εμείς και όλα τα άλλα παγοδρόμια είναι απολύτως κατάλληλες)».
Αυτό αποτελεί τραγελαφικό ψεύδος διότι το «Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε.» δεν έχει στην κατοχή της κανενός είδους περιμετρικές μπάρες ασφαλείας παγοδρομίου, ούτε όμως απ’ ότι έχουμε αποδείξει στο παρόν blog, η Ε.Ο.ΠΑΓ., διότι αυτές που διαθέτει και των οποίων η χρήση ασφαλώς και έγινε δεκτή στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη, ανήκουν στην πραγματικότητα στο Σ.Ε.Φ. (παραχωρήθηκαν στην Ε.Ο.ΠΑΓ.) και θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί το αργότερο στις 23.12.2009.
Μας κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι, στην παραπάνω προσφορά παραδέχεται ότι όλα τα παγοδρόμια διαθέτουν κατάλληλες περιμετρικές μπάρες ασφαλείας, ενώ επί σειρά ετών ως Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ., έχει κάνει αλλεπάλληλες καταγγελίες στη Νομαρχία Αθηνών, χαρακτηρίζοντάς τες παντελώς ακατάλληλες.
Περιττό ν’ αναφέρουμε το ότι βάσει του αθλητικού νόμου, τους αθλητές εκπροσωπούν οι Πρόεδροι των Σωματείων τους και σε ορισμένες περιπτώσεις οι προπονητές, και δεν έχουν ποτέ καμία εμπλοκή, συμμετοχή και ανάμειξη στις διαπραγματεύσεις συμφωνιών μεταξύ ομοσπονδιών και ιδιωτικών φορέων. 
Τέλος η συμφωνία αυτή υπεγράφη στις 21.12.2009, όμως επικυρώθηκε πολύ αργότερα και συγκεκριμένα στις 19.01.2010, κάτι που αποτελεί άλλη μία απελπισμένη προσπάθεια του «άρχοντα του πάγου» να συγκαλύψει εκ των υστέρων τις επιχειρηματικές «λαμογιές» του, εφόσον εμφανίζει δήθεν σύσσωμη την Διοίκηση της Ομοσπονδίας να επικροτεί την συμφωνία, ενώ την ίδια ακριβώς ημέρα, δηλαδή στις 21.12.2009, αποχώρησαν 16 σωματεία από την δύναμη της Ομοσπονδίας, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

Το «φιάσκο» των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2010

Συνέντευξη Τύπου, με αφορμή τη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στους 21ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δόθηκε στις 02.02.2010, περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη των Χ.Ο.Α. 2010, στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, κ. Σπύρος Καπράλος, όταν αναφέρθηκε στις Παγοδρομίες τόνισε: «Δεν θα έχουμε, όμως, εκπροσώπηση στα αθλήματα των παγοδρομιών. Παρόλο ότι είχαμε εξασφαλίσει την πρόκριση στο δίδυμο του καλλιτεχνικού πατινάζ, οι εξελίξεις οδήγησαν την Ελληνική Ομοσπονδία Παγοδρομιών στη γενναία απόφαση να μη στείλει το δίδυμο Γεωργιάδη και Καλογερόπουλο, καθώς, λόγω του ελάχιστου διαστήματος που είχαν για κοινή προπόνηση, ελλόχευε ο κίνδυνος να πραγματοποιήσουν εμφάνιση κατώτερη των προσδοκιών» (http://sports.ana-mpa.gr/articleview1.php?id=10195&menu=m33).
Στην πραγματικότητα η Γεωργιάδου είχε προκριθεί με τον καναδό αθλητή Graham Hockley, και όχι με τον Καλογερόπουλο. Ο Graham Hockley, δεν μπόρεσε να εκπροσωπήσει την χώρα μας, εφόσον ήταν αλλοδαπός. Συνεπώς ο «άρχοντας του πάγου» προσπάθησε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της Γεωργιάδου με παρτενέρ τον Καλογερόπουλο, παρόλο που δεν υπήρξε ποτέ αθλητής της Ε.Ο.ΠΑΓ., και συνεπώς δε θα μπορούσαν ως ζευγάρι να εκπροσωπήσουν την χώρα μας. Άρα θα πρέπει ν’ αναρωτηθούμε σε ποια «γενναία απόφαση» της Ε.Ο.ΠΑΓ. αναφέρθηκε ο κ. Καπράλος; Σ’ εκείνη του «άρχοντα του πάγου», που προσπαθούσε να παραπλανήσει την πολιτεία, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκρίνεται η χώρα και όχι οι αθλητές, και έψαχνε πυρετωδώς να βρει εκ των υστέρων, οποιονδήποτε έλληνα αθλητή για παρτενέρ της Γεωργιάδου;
Στο ίδιο άρθρο βλέπουμε ότι από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ., αναφέρθηκε στο ζευγάρι του καλλιτεχνικού πατινάζ, Νίκη Γεωργιάδου και Graham Hockley, λέγοντας ότι: «Ο Καναδός αθλητής ζήτησε να πάρει ελληνικό διαβατήριο, αλλά θεωρήθηκε σαν εξαγορά μεταλλίου και η Πολιτεία δεν έδωσε το διαβατήριο. Θα τα καταφέρουμε, γιατί η ΕΟ Παγοδρομίας ασκεί κι άλλα αθλήματα» (http://sports.ana-mpa.gr/articleview1.php?id=10195&menu=m33).
Πώς είναι δυνατόν ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. να αναφέρεται στο ζευγάρι Γεωργιάδου – Καλογερόπουλου, ενώ ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ. να μιλά για ζευγάρι Γεωργιάδου – Hockley; Προφανώς ο Ομοσπονδιάρχης, προκειμένου να πετύχει την «παράνομη» ελληνοποίηση του καναδού αθλητή, προσπάθησε να παρουσιάσει το ζευγάρι ακόμη και ως υποψήφιο για μετάλλιο. Σίγουρο πάντως είναι, ότι ένα ζευγάρι το οποίο αρχικά είχε μπει στην λίστα αναμονής για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με μαθηματική ακρίβεια δεν μπορεί να έχει βλέψεις για μετάλλιο.
Άραγε με την τελευταία φράση του τι ήθελε να πει ο «άρχων του πάγου», στην παρουσίαση της ελληνικής αποστολής; Ποιους άλλους αθλητές, και ποιανού αθλήματος είχε υπόψιν του να στείλει, όταν πήγε να πείσει το Πανελλήνιο στις 02.02.2010, ότι τελικά θα τα καταφέρει και μάλιστα εκ των υστέρων, όταν όλοι οι προκριματικοί αγώνες είχαν ήδη λήξει, ενώ ο ίδιος προήδρευε χωρίς τον απαιτούμενο από τον αθλητικό νόμο αριθμό σωματείων, σε μία Ομοσπονδία που διοικητικά είχε εκπέσει από τον Δεκέμβριο του 2009;

«Πόρτα» στις ελληνοποιήσεις

«Με επίμονες οχλήσεις προς την αθλητική ηγεσία», ο «άρχων» του πάγου Χρήστος Χατζηαθανασίου επιδίωξε να ελληνοποιήσει αλλοδαπό αθλητή, προκειμένου, όπως ισχυρίζεται, «να διεκδικήσει η Ελλάδα διάκριση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ», που αρχίζουν στις 12 Φεβρουαρίου.
Η πίεση μάλιστα ήταν τόσο φορτική, που ανάγκασε τον ΓΓΑ Πάνο Μπιτσαξή να εκδώσει ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας μια για πάντα ότι δεν πρόκειται «στο όνομα οποιουδήποτε μεταλλίου» να καταστρατηγηθούν οι νόμοι του κράτους.
«Δεν διαπραγματευόμαστε, δεν πουλάμε, δεν αγοράζουμε την ελληνική ιθαγένεια στο όνομα οποιουδήποτε μεταλλίου και οποιασδήποτε διάκρισης. Αθλητής ο οποίος θέλει να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, μπορεί να το πράξει υπό τις αυτές προϋποθέσεις, τις οποίες έχει ο οποιοσδήποτε μετανάστης στην πατρίδα μας. Και ασφαλώς πρέπει να έχει σχέση με την Ελλάδα και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ενώ επίσης τονίζεται ότι «η απάντηση αυτή προς την Ομοσπονδία Παγοδρομιών ισχύει και για κάθε άλλη Ομοσπονδία».
Έτσι απλά, μπαίνει ένα τέλος στον χορό των παράνομων ελληνοποιήσεων, που κρατάει χρόνια ολόκληρα.
Ποιον αθλητή όμως ο κ. Χατζηαθανασίου θέλησε να... βαπτίσει Έλληνα; Και όντως, ο υποψήφιος μπορούσε να φέρει μετάλλιο κατά την επιστροφή του στην Αθήνα, ή απλώς ο «μεγάλος στόχος» κατασκευάστηκε μόνο και μόνο για να δικαιολογηθούν κρατικά χρήματα από επιχορηγήσεις;
Την εξήγηση σε όλα δίνει ο Αγγελος Αλιφέρης, έφορος χόκεϊ και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών, στην αναφορά του προς τον υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γερουλάνο και το Ελεγκτικό Συμβούλιο της ΓΓΑ, στις 12 Οκτωβρίου 2009. Ο αθλητής ονομάζεται Γκράχαμ Χόκλεϊ και μαζί με την Τζέσικα Κρίνσοου είχαν λάβει μέρος, ως ελληνικό (;) ζευγάρι, σε προκριματικούς αγώνες στο Ομπερστντορφ της Γερμανίας στις 27/9/09. Δεν εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Βανκούβερ, βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων, αλλά επιλέχθηκαν ως πρώτοι επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζει και ο κ. Αλιφέρης στην αναφορά του, «τα ζευγάρια του καλλιτεχνικού πατινάζ και του χορού στον πάγο δεν μπορούν να διεκδικήσουν συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΔΟΕ, εφόσον δεν διαθέτουν και οι δύο την υπηκοότητα της χώρας που αντιπροσωπεύουν».

Του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΤΣΗ, "Ελευθεροτυπία" 27.01.2010
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=125571

wibiya widget